Adatkezelési tájékoztató


ADATVÉDELEM
IDŐPONT FOGLALÁS - -
Az adatok védelme
Ügyfeleink adatainak elhelyezése biztonságos szoftverek által titkosított szervereken történik. A magyar adatvédelmi törvényeknek megfelelő biztonsági eljárásokat alkalmazva kezeljük a hozzáférést adataidhoz, és azok harmadik személy számára történő rendelkezésre bocsátását, így megakadályozva a jogtalan hozzáférést. Cégünk a SKYWARD Tunnel Kft. felelősséget vállal ügyfelei személyes adatainak biztonságos kezeléséért. Ezen adatokat a megrendelések feldolgozásához és nyomon követéséhez használja fel.
 Az adatok kezelése
Jelen Adatkezelési Tájékoztató a SKYWARD Tunnel Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy SKYWARD Tunnel Kft.) regisztrációjával és elektronikusan küldött Hírlevelével (a továbbiakban: Hírlevél Szolgáltatás) kapcsolatos személyes adatok kezelésére és feldolgozására vonatkozik. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési tevékenysége során a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint jár el.
Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak módosításának jogát fenntartja azzal, hogy a mindenkor hatályos tájékoztatót honlapján a www.skyward.hu/content/privacy cím alatt folyamatosan elérhetővé teszi a nyilvánosság számára.
Felhasználó az a személy, aki adatainak megadásával jogosulttá válik rendelést leadni a www.skyward.hu weboldalon és feliratkozott a SKYWARD Tunnel Kft. Hírlevél Szolgáltatásának igénybevételére. A Hírlevél Szolgáltatásra személyesen, a jelen adatkezelési tájékoztatóhoz csatolt hozzájáruló nyilatkozattal lehet feliratkozni. A Hírlevél Szolgáltatás a SKYWARD Tunnel Kft.. ingyenes szolgáltatása, melynek célja az érdeklődők tájékoztatása a SKYWARD Tunnel Kft. aktuális kedvezményeiről, akcióiról.
A jelen Adatkezelési Tájékoztató megismerése után a SKYWARD Tunnel Kft. hírlevelére történő feliratkozással a Felhasználó személyes adatainak megadásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja személyes adatainak a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) megfelelő kezelésére és feldolgozására.
A nyilatkozatokon szereplő adatokat az EU 2016/679-es rendelete alapján 1 évig őrizzük meg. A személyes adatokat harmadik fél részére nem szolgáltatjuk ki.
Az Adatkezelő megnevezése:
Adatkezelő: SKYWARD Tunnel Kft.
Székhelye: 1211 Budapest,Szérűraktár utca 53.
Cégjegyzékszáma: 01-09-202415
Adatkezelés nyilvántartási száma: Adatvédelmi nyilvántartásba vétel folyamatban
Adatkezelés elvei, jogalapja és célja
Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználónak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon, ideig és célra.
Az Adatkezelő annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa, minden szükséges technikai és szervezési intézkedést (így különösen napi helyi és távoli adatmentés, szerverek monitorozása, redundáns eszközök szolgáltatása útján) megtesz a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatkezelés és adatfeldolgozás jogalapja a Felhasználónak a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6.§-a valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdés a.) pontja szerinti előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulása, melyet a Felhasználó külön írásbeli hozzájáruló nyilatkozatában ad meg.
Az Adatkezelő Hírlevél Szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésének célja a Felhasználó tájékoztatása hírlevél küldése útján a SKYWARD Tunnel Kft. aktuális kedvezményeiről, akcióiról.
A kezelt és feldolgozott adatok köre
A Felhasználó személyes adatainak kezelése és feldolgozása a – Felhasználó által megadott – következő személyes adatokra terjed ki:
Hírlevél esetében
    Felhasználó vezeték- és keresztneve
    Felhasználó e-mail címe
    Felhasználó neme
    Felhasználó születési dátuma
Regisztráció esetében
    Felhasználó vezeték- és keresztneve
    Felhasználó e-mail címe
    Felhasználó neme
    Felhasználó születési dátuma
    Felhasználó telefonszáma
    Felhasználó címe
Az adatokat megismerők köre
Az Adatkezelő a Hírlevél Szolgáltatás működtetése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe, azonban fenntartja jogát adatfeldolgozó igénybevételére.
Adatkezelő a Hírlevél Szolgáltatás működtetésével kapcsolatos személyes adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja, azonban bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.
Az adatkezelés és az adatfeldolgozás időtartama
Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelésére és feldolgozására a Felhasználónak az adatkezelésre adott hozzájáruló nyilatkozatának aláírásától a szolgáltatásról való leiratkozásának időtartamáig jogosult.
A Hírlevél Szolgáltatásról a Felhasználó bármikor jogosult leiratkozni. A leiratkozás a hírlevélben „Leiratkozás” linkre kattintva lehetséges.
A leiratkozással a Felhasználó visszavonja a személyes adatainak kezelésére és feldolgozására adott hozzájárulását, így a Grt. 6.§-a értelmében részére a SKYWARD Tunnel Kft. aktuális ajánlatait, akcióit hirdető reklám hírlevél a továbbiakban nem küldhető.
Az Adatkezelő a Hírlevél Szolgáltatás működtetése céljából kezelt személyes adatokat az adatkezelési cél megszűntével vagy a Felhasználó ilyen tartalmú rendelkezése alapján törli és az adatkezelést megszünteti.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
A Felhasználó az Info tv. 14. §-ában és 15. §-ában foglaltaknak megfelelően az Adatkezelőnél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint – a kötelező adatkezelés kivételével – személyes adatainak törlését vagy zárolását az Adatkezelő alábbi elektronikus elérhetőségén keresztül:
    info@skyward.hu
A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Hírlevél Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználóra vonatkozó kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adja meg a Felhasználó által kért tájékoztatást. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezés alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat lehetőségéről, továbbá arról is, hogy a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Az Adatkezelő törli a Felhasználó Hírlevél Szolgáltatással kapcsolatban kezelt személyes adatait, ha azok kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
A Felhasználót az Info tv. 21. §-ában foglaltaknak megfelelően megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Ha az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Amennyiben a tiltakozása alapján az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Felhasználó bírósághoz fordulhat az Info tv-ben foglalt feltételek szerint.
Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben az Adatkezelő a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban nem adja meg a tájékoztatást a Felhasználó részére, valamint ha személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 30 napon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, Felhasználó jogosult jogorvoslattal élni.
Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a kérelem tárgyában meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
 Felhasználó az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Rendeléssel kapcsolatos információk
Foglalásai alkalmával nevét, címét, e-mail címét szükséges megadnia és természetesen telefonszámát melyre szükség lehet ha el szeretnénk Önt érni, amennyiben probléma merülne fel rendelésének kiszolgálásával. Illetve ha futárszolgálattal rendelte meg élményajándékait akkor ezen telefonszámon történnek a kiszállítással kapcsolatos egyeztetések.
Online bankkártyás fizetés esetén a bankkártya adatait nem a SKYWARD foglalási oldala tárolja, hanem a PayU felületén adja meg. FONTOS, hogy ezen adatokat az SKYWARD foglalási rendszere nem látja, és természetesen később sem kapjuk meg őket.
A SKYWARD Tunnel Kft. a foglalásokból létrehozott kimutatásokból statisztikákat készít. Ezen statisztikák természetesen nem tartalmaznak olyan adatokat, melyek alapján ügyfeleink beazonosíthatók lennének. A SKYWARD működése során együttműködik alvállalkozásokkal, melyek bizonyos feladatokat helyette végeznek el. A feladatok a következőek lehetnek: marketingtevékenységek, megrendelések teljesítése, csomagok kézbesítése, levelek postázása és e-mailek kiküldése, adatok módosítása és elemzése. Alvállalkozóink kizárólag a munkájuk ellátásához szükséges adatokhoz juthatnak hozzá. Az adatokat más célokra nem használják fel és nem kereskednek vele, illetve a magyar adatvédelmi törvények szerint kezelik őket.
Kérjük, hogy az adatok védelmével és azok kezelésével kapcsolatos kérdéseit és megjegyzéseit küldje el nekünk az info@skyward.hu mail címünkre.
Amennyiben adatvédelmi eljárásunk megváltozna, a változásokról haladéktalanul értesítjük ügyfeleinket weboldalunkon.
Az adattovábbítási nyilatkozat szövege (magyar)
Elfogadom, hogy a SKYWARD Tunnel Kft. (1211 Budapest,Szérűraktár utca 53.) által a http://indoorskydivingbudapest.com/, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70- 72.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Tudomásul veszem, hogy a Skyward Tunnel Kft. (1211 Budapest, Szérűraktár u. 53.) adatkezelő által a(z)
[Fizetési Elfogadóhely webcíme: www.skyward.hu.] felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes
adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az
adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: 

Felhasználó vezeték- és keresztneve
Felhasználó e-mail címe
Felhasználó neme
Felhasználó születési dátuma
Felhasználó telefonszáma
Felhasználó címe
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a
SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Ne maradjon le!